Privaatsuspoliitika

Felivet loomakliinik on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja koostööpartnerite privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Allpool leiad ülevaate meie privaatsuspõhimõtetest ja isikuandmetega tehtavatest toimingutest.

Isikuandmete kogumine

Felivet loomakliinik kogub vajadusel Sinu kohta järgmisi isikuandmeid:

  • Kontaktandmed: aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  • Isikuandmed: nimi (ees- ja perekonnanimi), isikukoodi, fotosid ja pilte.

Erinevates kanalites kogume järgmisi andmeid

  • Probleemist teavitus e-posti, veebilehe või telefoni teel – nimi (ees- ja perekonnanimi), e-posti aadress, telefoninumber, fotod, pildid, probleemi asukoht.

Neid isikuandmeid ja kontaktandmeid töötleme täitmaks järgmiseid eesmärke

  • Info edastamiseks
  • Ühenduse võtmiseks
  • Uudistest, kampaaniatest teavitamiseks
  • Lepingute sõlmimiseks
  • Avaliku võimu organi või riigiasutuse teavitamiseks või infopäringule vastamiseks
  • Mistahes muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keeleoskus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid tegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada sind Felivet loomakliiniku uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Kui sa ei soovi enam olla meie uudiskirjaloendis, saad ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada e-kirjas oleva lingi kaudu või saates sellekohane soov aadressile 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annad sa meile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta saates oma soovi e-postile . Tagasiulatuvat jõudu soovil ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud makseteenuse osutamiseks ja ametkondade teavitamiseks olukordadest, millesse tuleb sekkuda (näiteks kui olukorda peab kontrollima ja fikseerima Veterinaar- ja toiduamet, Politsei- ja piirivalveamet, kohalik omavalitsus,  Päästeamet või mistahes muu riigiasutus, ametkond või järelevalveasutus).

Sinu isikuandmeid säilitame alaliselt. Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) sinu isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest kohe teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Sul on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks sinu andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või liidu esindaja juuresolekul isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Felivet loomakliinik veebilehe külastamise ja toetamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebilehte kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ja anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kättesaadavana meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil 

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.